"Az Isten Lélek, és akik imádják őt,
azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.”
János evangéliuma 4,24

 Minden vasárnaponként és egyházi ünnepeinken 10 órai kezdettel tartjuk Istentiszteleteinket.

De mi is tulajdonképpen az istentisztelet?

"Az istentisztelet a gyarló ember válasza és felelete Isten közeledésre. Ha Isten leszállott hozzánk, szükséges, hogy magunk részéről mi is igyekezzünk felemelkedni Őhozzá" Kálvin János

Mielőtt rátérnénk a református istentisztelet alkotóelemeire, tekintsük át az istentisztelet bibliai gyökereit:

A keresztény istentisztelet gyökerei az Ószövetség világába nyúlnak. Isten maga adta választott népének a találkozás formáit, ő maga alakította Izráel istentiszteletét. A választott nép nagy jelentőségű felismerése volt, hogy beszél az Isten. Ha az ember saját életében engedi szóhoz jutni őt, akkor meghallhatja hívását. Máskor Isten váratlanul cselekszik övéi életében. De az ÚR meg is szólítható: könyörgésben, imádságban az ember válaszolhat hívására.
 
Az Ószövetség könyvei (a törvény, a próféták, a zsoltárok) fontos szerepet kaptak már az első Krisztus-követők istentiszteletein is. Isten igéjének hallgatása, az imádság, a zsoltáréneklés voltak az Ó- és Újszövetség népének közös istentiszteleti formái. Fontos változás azonban, hogy a keresztények Krisztus feltámadását ünnepelve a hét első napján (vasárnap) gyűltek össze a szombati nap helyett, illetve, hogy Jézus tanításai (Hegyi beszéd, Miatyánk), valamint az ő tetteiről, életéről, haláláról és feltámadásáról szóló beszámolók központi szerepet kaptak az istentiszteleten.  

(forrás: http://www.onlinehittan.hu)   


Milyen a református istentisztelet?

A református istentisztelet alkalmával Isten igéje kerül előtérbe, ezért az istentiszteletek állandó eleme, hogy a lelkész felolvas egy-egy bibliai részt (a lekció és a textus) majd közérthető formában megmagyarázza azt. Ez a magyarázat az istentisztelet idejének nagy részét (20-30perc) kitöltő prédikáció.  
Maga az istentisztelet körülbelül 1 óra hosszúságú.

Az istentisztelet fontos része a gyülekezeti éneklés. Az egyház ének nem más, mint egyfajta imádság.
A gyülekező, a fennálló énekek segíti a hívőket lelkileg ráhangolódni az Istentisztelet légkörére.  
A prédikáció előtti ének (vagy közének) témájában már a prédikációt készíti elő, míg a záró ének egyfajta felelt a hallottakra.

A liturgiában fontos szerepe van még az imádságnak. Az istentisztelet alkalmával a lelkipásztor imádkozik a gyülekezet nevében.
Először az istentisztelet elején, majd a prédikáció után. Ezt követően a gyülekezet közösen mondja el az Úrtól tanult imádságot, majd gyülekezetünk szokása szerint csendes percet tartunk, mikor ki-ki magában elmondhatja saját imádságát.

Az istentisztelet a lelkipásztor áldás-mondásával zárul.  


Beszéltünk a gyökerekről, a református istentisztelet fő alkotóelemeiről, de talán a legfontosabb kérdésről még nem esett szó:  
Mit jelent számodra az istentisztelet?

Erre a kérdésre azonban neked kell megtalálnod a választ!

 

"Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim,hogy okos istentiszteletként szánjátok oda
testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek;és ne igazodjatok e világhoz,
hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek:
mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes."
Pál Rómabeliekhez írott levele" 12,1-2